CONCEPT & STRUCTUUR

Alle themahoofdstukken hebben dezelfde herkenbare opbouw en maken gebruik van dezelfde pictogrammen en kleuraanduidingen. In Adomania staat duidelijkheid voorop!

Étape zéro

In Adomania 1 maakt dat hoofdstuk de leerlingen vertrouwd met de aanpak van de methode. In Adomania 2 wordt er ingegaan op de leerstof van het 1e jaar. In Adomania 3 gebruiken we deze étape om in te zoomen op de grammatica van de 1e graad.

Page d'ouverture

De openingspagina is sterk visueel opgebouwd met diverse illustraties en videofragmenten van TV5Monde. Ze bevat ook een of meer korte kennismakingsopdrachten. In de inhoudsopgave zien de leerlingen in één oogopslag wat ze in dat hoofdstuk precies zullen leren.

Leçon

Elk hoofdstuk bestaat uit 3 Leçons. In deze Leçons worden de nieuwe leerinhouden (bouwstenen of briques) aangebracht in een communicatieve, thematische en taakgerichte context. 

Entraînement

Na elke Leçon worden de nieuwe leerinhouden (bouwstenen) vastgezet in de rubriek Entraînement. Dat gebeurt aan de hand van oefeningen die aansluiten bij het thema van het betrokken hoofdstuk.

Cultures & rencontres

Het oefenen van de vaardigheden en het ontdekken van nieuwe werelden gebeurt binnen Cultures & rencontres. De aangeboden activiteiten zijn verbredend of verdiepend. De rubriek focust op diversiteit en interculturaliteit.

Entraînement : synthèse

In dit onderdeel wordt verder ingezoomd op de taalvaardigheden. Het verschil met de Entraînements is dat we ons hier richten op de afzonderlijke vaardigheden en het stadium van de bouwstenen overstijgen. 

Défi !

In het onderdeel Défi vinden leerlingen één tot vier activiteiten die aanzetten om woorden- schat, grammatica en fonetiek op een communicatieve, taakgerichte wijze te gebruiken.
Ze zetten hun vaardigheden in om in interactie te treden met anderen. Dit onderdeel leent zicht uitstekend tot differentiatie.

Contrôle

In dit laatste onderdeel vind je een waaier aan nieuwe activiteiten, vooral gericht op vaardigheden. Aan de hand daarvan kan je de geïntegreerde kennis en vaardigheden toetsen. Deze controle maakt deel uit van een bredere evaluatie.

 

Aperçu grammaire

Aan het einde van iedere Étape wordt in Aperçu grammaire een overzicht geboden van
de grammatica van die Étape. De bedoeling is om de leerlingen de aangeboden grammatica in een andere setting aan te bieden, maar vooral om hen actief te maken
bij het instuderen van die grammatica.

Aperçu vocabulaire

Ook voor de woordenschat hebben wij geopteerd voor een overzicht, Aperçu vocabulaire, waarbij de nieuwe woorden in rubrieken worden geklasseerd die niet noodzakelijk de lijstjes overnemen die in de aparte lessen worden gemaakt.

Révision

Deze rubriek komt in Adomania 1 en 2 drie keer aan bod, verspreid over het leerwerkboek.
De bedoeling is om even een stop in te lassen en een aantal bouwstenen terug aan te pakken, te herhalen, te herbekijken, uit te breiden of te verdiepen. Je kunt differentiëren in functie van de noden van je leerlingen. In Adomania 3 is er voor iedere Étape een Révision. Niet langer in het leerwerkboek, maar wel in het e-boek voor de leerlingen én via het digitale leerkrachtpakket.